Gazociąg

Wpisy

Badania geologiczne

Jednym z elementów niezbędnych w procesie sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej przedsięwzięcia jest przeprowadzenie badań geologicznych. Będą one obejmowały: wizję terenową, badanie gruntu poprzez wiercenia badawcze i sondowania, pomiary głębokości poziomu wód gruntowych, określenie agresywności wody w stosunku do betonu i stali, pobór prób do badań laboratoryjnych, pomiar rezystywności gruntu oraz pH. Przeprowadzając prace geologiczne w zdecydowanej większości przypadków specjaliści będą poruszali się po istniejących drogach/dojazdach do działek sprzętem o maksymalnej masie nie przekraczającej 3,5 tony (wiertnice samochodowe zamontowane na pojazdach typu pick-up). Roboty będą wykonywane z zapewnieniem ochrony powierzchni ziemi, a także gleby przed zanieczyszczeniem z wykluczeniem bądź minimalizacją ewentualnych zniszczeń i szkód w uprawach. Najczęściej prace związane z wykonaniem badań będą trwały na jednym stanowisku badawczym ok. kilkudziesięciu minut. Przewidywany termin realizacji prac to okres maj – wrzesień 2020 r.

No Comments :