• Gazociąg Bytów - Chojnice

O PROJEKCIE

Inwestycja celu publicznego

Budowa gazociągu Bytów – Chojnice jest inwestycją celu publicznego. Znajduje się na liście strategicznych projektów objętych ustawą z 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, czyli tzw. specustawą terminalową / specustawą gazową.

Przedsięwzięcie jest realizowane na zlecenie Polskiej Spółki Gazownictwa – operatora systemu dystrybucyjnego, jednej ze spółek Skarbu Państwa odpowiedzialnych za bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Głównym celem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa i pewności dostaw gazu do odbiorców. Inwestycja ma umożliwić pokrycie ciągle rosnącego zapotrzebowania na paliwo gazowe. Jest to bardzo istotne, ponieważ prognozy wskazują, że w ciągu kilku najbliższych lat wyczerpią się rezerwy przepustowości istniejącej sieci. 

Co ważne – projekt otwiera możliwość dostarczenia gazu do miejscowości, które do tej pory nie mogły z niego korzystać. Gazociągi średniego ciśnienia są już w trakcie projektowania na obszarze gminy Brusy. Zwiększenie dostępności paliwa gazowego oznacza, że może być ono źródłem ciepła i czystej energii m.in. w domach, szkołach, czy urzędach, co w efekcie przyczynia się do poprawy stanu powietrza.

DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI


Przy wyznaczaniu kilkudziesięciokilometrowej trasy gazociągu, wykonawca bierze pod uwagę szereg uwarunkowań terenowych. Wśród nich znajdują się m.in. istniejąca zabudowa, miejscowe plany zagospodarowania terenu, kwestie środowiskowe czy występowanie różnego rodzaju infrastruktury. Projektowaną trasę gazociągu w przeważającej części zlokalizowano na terenach leśnych i rolnych.

Zakres pozyskiwanego terenu ograniczany będzie do minimum. Realizacja inwestycji w większości przypadków nie wiąże się ze zmianą właściciela terenu, tylko z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości. W części liniowej inwestycji przewiduje się trwałe zajęcie niewielkich obszarów terenu pod słupki znacznikowe oraz słupki pomiarowe ochrony katodowej (antykorozyjnej), zlokalizowane najczęściej na granicy działek. Wyjątek będą stanowić sytuacje, w których konieczne będzie wybudowanie obiektów punktowych (np. stacji gazowej w gm. Brusy czy zespołów zaporowo-upustowych).

Inwestor uzyska prawo do realizacji inwestycji w drodze decyzji wydanej w trybie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, czyli wcześniej wspomnianej „specustawy terminalowej / gazowej”. Właścicielom nieruchomości, na których zlokalizowany zostanie gazociąg, będzie przysługiwało odszkodowanie. Jego wysokość zostanie określona przez licencjonowanego rzeczoznawcę majątkowego, który na zlecenie Wojewody Pomorskiego sporządzi indywidualny operat dla każdej nieruchomości znajdującej się na trasie gazociągu. Wszystkie operaty zostaną opracowane z zastosowaniem przepisów w zakresie wycen nieruchomości.

Wysokość odszkodowania dla właścicieli nielicznych nieruchomości podlegających wywłaszczeniu na potrzeby budowy obiektów punktowych (np. stacji gazowej w gm. Brusy), również zostanie określona na podstawie operatu sporządzonego przez rzeczoznawcę.

Przed przystąpieniem do prac, wykonawca przeprowadza serię kilkudziesięciu spotkań z władzami gmin i mieszkańcami terenów, w okolicy których planowana jest budowa gazociągu. W trakcie realizacji inwestycji, właściciele terenów, przez które prowadzona będzie trasa gazociągu, będą zawiadamiani przez Wojewodę Pomorskiego o toczącym się postępowaniu. Dodatkowo o podejmowanych działaniach wykonawca będzie na bieżąco informował na stronie internetowej projektu.

Na każdym etapie inwestycji, osoby zainteresowane projektem mogą się zwrócić z pytaniami do wykonawcy – będzie on służył rzetelną informacją na temat planowanych i realizowanych prac.

TECHNOLOGIA I LOKALIZACJA

Gazociąg zostanie wykonany z rur stalowych o wewnętrznej średnicy ok. 20 cm, zabezpieczonych przed korozją i ułożonych w wykopie o głębokości min. 1,4 m pod powierzchnią terenu.

Przebieg gazociągu oznakowany zostanie w terenie za pomocą żółtych słupków oznaczeniowych, rozmieszczonych w punktach charakterystycznych tj. w miejscach zmiany kierunku trasy gazociągu, przejść przez przeszkody terenowe (drogi, tory kolejowe, rzeki itp.) oraz w punktach pośrednich – tak, aby zapewnić widoczność sąsiednich słupków.

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2013, poz. 640), dla projektowanego gazociągu obowiązuje strefa kontrolowana o szerokości po 3 m w obie strony od osi gazociągu (łącznie 6 m). Na tym obszarze wystąpią ograniczenia związane z użytkowaniem terenu. W strefie kontrolowanej dodatkowo w odległości zależnej od tzw. klasy lokalizacji (zazwyczaj 6 lub 9 m w obie strony od osi gazociągu) nie można wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów.

Tereny rolne mogą być użytkowane w dotychczasowy sposób – obecność gazociągu nie wpływa na możliwość uprawy ziemi. Na terenach leśnych niezbędne będzie natomiast wykonanie wycinki w pasie szerokości ok. 12,5m. Po zakończeniu budowy niezalesiony pas terenu wzdłuż gazociągu będzie miał 4 m szerokości (po 2 m na stronę od osi gazociągu). Na pozostałym terenie może ponownie zasadzić drzewa.

W ramach projektu powstanie 65-kilometrowy gazociąg wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Jego trasa rozpocznie się na terenie gm. Bytów, gdzie nowo budowany odcinek linii gazowej zostanie wpięty do istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia Bytów – Słupsk. Stąd infrastruktura zostanie doprowadzona do stacji gazowej Chojnice. Dodatkowo na terenie gm. Brusy zostanie wybudowana nowa stacja gazowa.

Gazociąg wysokiego ciśnienia Bytów – Chojnice będzie przebiegał przez 5 gmin województwa po- morskiego: Bytów, Studzienice, Dziemiany, Brusy i Chojnice.


HARMONOGRAM PROJEKTU

2021

Uzyskanie decyzji środowiskowej


2021

Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej dla przebiegu gazociągu


2021

Uzyskanie praw do nieruchomości – poprzez decyzję lokalizacyjną


2021

Opracowanie dokumentacji geologicznej


2022

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę


AKTUALNOŚCI

KTO REALIZUJE PROJEKT?

Polska Spółka Gazownictwa

Inwestor, największa spółka Grupy Kapitałowej PGNiG i największy w Europie operator systemu dystrybucyjnego gazu. Dystrybuuje paliwa gazowe poprzez 190 tys. km gazociągów. Kluczowym zadaniem Spółki jest niezawodny i bezpieczny transport paliw gazowych siecią dystrybucyjną na terenie całego kraju, bezpośrednio do odbiorców końcowych oraz sieci innych operatorów lokalnych. Projektowana inwestycja realizowana jest przez Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku.

PGNiG Gazoprojekt

Wykonawca, lider konsorcjum, spółka funkcjonująca w Grupie Kapitałowej PGNiG. Od niemal 70-ciu lat projektuje strategiczną infrastrukturę energetyczną.

Inplus Energetyka

Wykonawca, członek konsorcjum, spółka zajmująca się kompleksową obsługą procesu inwestycyjnego, lider na rynku opracowań planistycznych. Wspiera wiele strategicznych dla kraju inwestycji infrastrukturalnych.